Kontakt ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ
ТВОИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

Съгласие за обработване на лични данни на кандидати в съответствие с разпоредбите за защита на данните

Информиран/а съм, че моите лични данни, които съм съобщил/а на Star Personal ГмбХ в рамките на процедурата по кандидатстване, се обработват от Star Personal ГмбХ за целите на набирането на персонал и/или посредничество при намиране на работа и във връзка с това се предоставят по-конкретно на клиенти или заинтересовани лица. А.И.М. Алгемайне Индустримонтажен ГмбХ търси работа за мен като временен работник или като кандидат за посредничество при намиране на работа и във връзка с това партньорите на Star Personal ГмбХ се нуждаят от определена информация и лични данни, свързани с мен. Информиран/а съм, че самото дружество Star Personal ГмбХ ползва доставчици на услуги, за да обработва моите данни за целите на набирането на персонал и/или посредничество при намиране на работа.

Информиран/а съм, че Star Personal ГмбХ може да обработва моите данни само докато и доколкото това е необходимо за търсенето на работа посредством набиране на персонал или посредничество при намиране на работа. За обработка извън тези рамки (напр. след преустановяване на търсенето на работа или работно място) Star Personal ГмбХ  се нуждае от моето съгласие в съответствие с разпоредбите за защита на данните.

Star Personal ГмбХ ме е уведомило, че има указания/декларации, които се отнасят за защита на данните, описващи по-точно кои мои лични данни за какви цели се обработват.  Тези указания/декларации, касаещи защитата на данните, може да намерите на https://www.star-personaldienste.de/bg/zashchita-na-dannite/.

С настоящото давам изричното си съгласие, че моите лични данни, които съм предоставил на Star Personal ГмбХ в рамките на цялостната процедура по кандидатстване и които са необходими за търсенето на работни места и длъжности, ще бъдат съхранявани и след преустановяване на търсенето на работа посредством набиране на персонал и/или посредничество за намиране на работа в рамките на законовите задължения на Star Personal ГмбХ за съхранение на данните и освен това могат да бъдат обработвани при търсенето на работа или свободна длъжност, за да може да бъде осъществен контакт с мен при необходимост, ако трябва да бъда разглеждан/а за друга работа или длъжност. Star Personal ГмбХ евентуално ще поиска отново моето съгласие след изтичане на този срок. 

Декларация за съгласие за съхранение на данни при кандидатстване за работа
Ако моята кандидатура не е одобрена, давам съгласието си Star Personal ГмбХ да съхранява моите лични данни, които съм предоставил/а в рамките на цялостната процедура по кандидатстване (напр. придружително писмо, автобиография, сертификати, въпросници за кандидати, интервюта с кандидати) и след края на конкретната процедура по кандидатстване. Давам съгласието си [работодателят] да ползва моите данни, за да се свърже с мен на по-късен етап и да продължи процедурата по кандидатстване, ако трябва да бъда разглеждан/а за друга длъжност.

Ако в моето заявление за кандидатстване или други подадени в процедурата по кандидатстване документи съм посочил/а единствено „специални категории лични данни“ съгласно чл. 9 от Общия регламент относно защитата на даннитe  (напр. снимка, която разкрива етнически произход, данни относно тежка инвалидност и т.н.), то моето съгласие се отнася  и за тези данни. Star Personal ГмбХ  би искало във всеки случай да оценява всички кандидати единствено според тяхната квалификация и поради това моли за въздържане от посочване на такива данни в заявлението за кандидатстване, доколкото е възможно.

Това съгласие важи освен това за данни относно моята квалификация и дейности от общодостъпни източници на данни (по-конкретно професионални социални мрежи), които [работодателят] е събрал по позволен начин в рамките на процедурата по кандидатстване. Моите данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Това съгласие е доброволно и няма отражение върху моите шансове в настоящата процедура по кандидатстване. Мога да откажа съгласието си без да посочвам причини и без да се опасявам от негативни последици вследствие на отказа. Освен това мога да оттегля по всяко време съгласието си [-напр. онлайн през системата за кандидатстване]; в този случай моите данни ще бъдат изтрити незабавно след приключване на процедурата по кандидатстване.

Допълнителна декларация при специални категории данни:
Моята кандидатура в Star Personal ГмбХ съдържа специални категории лични данни (напр. данни относно семейно положение, които могат да предоставят информация относно моя сексуален живот или сексуална ориентация; данни относно моето здравословно състояние; снимка, която позволява заключение относно етничeския ми произход и евентуално моето зрение и/или вероизповедание; подобни  чувствителни данни по смисъла на член 9 от Общия регламент относно защитата на данните). Поради това моята кандидатура може да бъде обработвана в настоящата форма само с моето съгласие. Давам съгласието си Star Personal ГмбХ да обработва специалните категории лични данни, които се съдържат в моето заявление за кандидатстване и приложените документи за целите на провеждане на процедурата по кандидатстване. Това съгласие служи единствено за това кандидатурата изобщо да може да бъде разгледана в настоящата форма. Информацията няма да бъде разглеждана в процеса на кандидатстване, освен ако не се засяга законово задължение — по-конкретно при тежка инвалидност. Моите данни няма да бъдат предавани на трети лица. Не съм длъжен/а да давам това съгласие и мога вместо това да подам заявление за кандидатстване, оформено с оглед на специални категории лични данни, без това да се отрази върху моите шансове в процедурата по кандидатстване. Мога да откажа съгласието си без да посочвам причини и да оттегля по всяко време вече дадено съгласие [-най-добре онлайн през системата за кандидатстване-]. В случай на оттегляне моите данни, за които съм дала съгласието си, се изтриват незабавно. В случай на непредоставяне или оттегляне на съгласието  моята вече подадена кандидатура не може да бъде разглеждана в настоящата форма.

Освен това изрично се съгласявам с обработването и съхраняването в рамките на законовите задължения за съхранение на моите лични данни при търсенето на работа посредством набиране на персонал или посредничество при намиране на работа от фирмите work inTime Group GmbH, work inTime GmbH, power jobs GmbH, ideale jobs GmbH, A.I.M. Allgemeine Industriemontagen GmbH, Brilliant Personaldienste GmbH и work factory GmbH.

Информиран/а съм, че това съгласие е доброволно и мога сам/а да реша дали да го предоставя. Също така ми е известно, че мога да откажа това съгласие без да посочвам причини и без да се опасявам от неблагоприятни последици. Освен това са ми дадени указания, че мога по всяко време да оттегля това съгласие с бъдещо действие и тогава Star Personal ГмбХ повече няма да има право да използва личните ми данни и следва да ги изтрие. Оттегляне на съгласието следва да се отправи до work inTime Group GmbH, Готлиб-Даймлер-Щр.17, 50226 Фрехен, Германия, на вниманието на г-н Юри Хофман, ел.поща: marketing@wit-group.de, телефон: +49 (0) 2234/9276541, факс: +49 (0) 2234/9276549.

Съставено на 15.05.2018